Monday, June 27, 2011

SENARAI TUGAS KAKITANGAN MAKMAL

4.4          Pembantu Makmal

                4.4.1       Syarat Kelayakan Lantikan Pembantu Makmal

a.              Mempunyai sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia.
b.              Lulus dalam mata pelajaran matematik atau salah satu 
daripada mata pelajaran sains.
c.              Lulus Bahasa Melayu.

4.4.2       Keperluan Latihan Pembantu Makmal

a.              Kemahiran melabel bahan kimia dan kepekatan larutan 
(kemolaran).
b.              Kemahiran menyediakan larutan piawai.
c.              Kemahiran mengendalikan bahan kimia terutamanya 
bahan toksik.
d.              Kemahiran mengendalikan eksperimen yang berkaitan 
dengan mikroorganisma.
e.              Kemahiran mengendalikan bahan mudah berkulat, berkarat 
dan mudah teroksida.
f.                  Kemahiran mengendalikan keadaan kecemasan, seperti 
tumpahan bahan organik, bahan mengkakis, rejatan elektrik dan 
seumpamanya.
g.              Kemahiran mengendalikan stok dan penyimpanan alat atau 
bahan sains yang sistematik.
h.              Kemahiran mengendalikan komputer.
i.                   Kemahiran membaiki kerosakan kecil sistem pendawaian 
dan sistem paip air.
j.                   Kemahiran menguruskan stok.
k.               Kemahiran mengendalikan peralatan sains terutama yang 
memerlukan kejituan seperti dalam pengukuran dan timbangan.
l.                   Kemahiran menyelenggarakan peralatan sains mengikut 
prosedur.
m.         Kemahiran melupuskan bahan-bahan kimia dan peralatan 
sains.

4.4.3       Tugas-tugas Pembantu Makmal

                4.4.3.1    Tugas Harian

a.               Membuka pintu makmal dan pintu bilik persediaan 
makmal sains sebelum waktu sesi pembelajaran bermula 
dan mengunci pintu makmal apabila sesi pembelajaran
 makmal berakhir.
b.              Memastikan kerja-kerja pembersihan makmal sains 
agar sentiasa dalam keadaan bersih.
c.              Memastikan makmal dalam keadaan ceria dan selamat.
d.              Menyediakan alat, radas dan bahan sains seperti yang 
dipesan oleh guru sains dalam buku penyediaan alat / radas 
atau borang pesanan.
e.              Memastikan semua peralatan dan bahan sains berfungsi 
sebelum kerja amali dijalankan.
f.                  Memelihara dan menjaga tumbuhan dan haiwan yang 
diperlukan untuk kerja amali.
g.              Melaksanakan semua langkah keselamatan dalam
 mengendalikan peralatan dan bahan sains.
h.              Mengambil tindakan yang sewajarnya jika berlaku sebarang 
kecemasan seperti kebakaran dan kecederaan.
i.                   Membersih dan menyimpan peralatan dan bahan sains ke 
tempat asal yang telah ditetapkan setelah selesai kerja amali.
j.                   Membersih meja makmal, sinki dan menutup paip gas, air, 
kipas dan lampu setelah selesai setiap kerja amali.
k.               Memeriksa dan menyelenggara kemudahan makmal sains 
termasuk perabot, bekalan elektrik, air dan gas.
l.                   Membantu guru sains, mengawas dan membantu 
murid mendapatkan peralatan dan bahan sains semasa amali.
m.         Memastikan tindakan berikut diambil selepas kerja amali 
yang terakhir pada setiap hari :
                                                                         i.            Membersih bekas dan sisa bahan sains yang telah 
                                             digunakan
                                                                         ii.            Menutup bekalan gas, air dan elektrik

                                                                         iii.            Menutup tingkap, mengunci pintu bilik persediaan dan 
                                              pintu makmaj sains
                                                                        iv.            Menyimpan kunci bilik makmal sains mengikut arahan 
                                             pengetua
n.              Mengambil tindakan sewajarnya serta melapor dengan                
segera sebarang 
kehilangan, kerosakan dan kebocoran kepada guru sains, Ketua 
Panitia, Ketua Bidang Sains dan Matematik atau Pengetua.
o.              Membantu mengendalikan sistem maklumat makmal sains seperti 
mengemaskini stok dan sebagainya.
p.              Mencuci peralatan sains yang kotor.
q.              Membantu membuat pesanan untuk pembelian dan menerima bahan-bahan 
serta radas daripada pihak pembekal.
r.                 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke 
semasa.

4.4.3.2    Tugas Semasa Cuti sekolah

a.              Membantu Ketua Bidang Sains dan Matematik dan guru sains mengemas kini 
rekod stok.
b.              Menyediakan reagen kimia, larutan penunjuk dan sebagainya seperti yang 
diperlukan untuk kerja amali.
c.              Menokoktambahkan kandungan botol reagen dengan larutan kimia yang 
berkenaan dan mengganti label pada botol reagen jika perlu.
d.              Mengubah suai dan membuat inovasi daripada bahan terpakai supaya boleh 
digunakan di makmal sains.
e.              Menghasilkan air suling.
f.                  Membantu membaik pulih kerosakan kecil peralatan sains.
g.              Mengecas dan discas akumulator.
h.              Menyelenggarakan mikroskop, kanta, neraca, slaid, carta, model, alat timbang 
dan sebagainya.
i.                   Menyusun peralatan dan bahan sains dengan selamat dan bersistem.
j.                   Menyemak dan memastikan bahan beracun dan bahan berbahaya disimpan 
mengikut peraturan yang ditetapkan.
k.               Memeriksa dan memastikan kit pertolongan cemas serta alat mencegah 
kebakaran sentiasa lengkap, berfungsi dan tidak luput tarikh.

l.                   Mengecat permukaan meja makmal sains dan peralatan sains jika perlu.
m.         Menyemak dan melaporkan bahan-bahan sains yang telah luput tarikh kepada 
guru sains untuk tindakan seterusnya.
n.              Mengemaskinikan butir-butir dalam kad stok berdasarkan rekod invois bagi 
peralatan sains, bahan kimia dan bahan biologi yang baru diterima.
o.              Membantu Ketua Bidang Sains dan Matematik dalam kerja hapus kira dan 
pelupusan.
p.              Menyelia dan membantu kerja membaik pulih perabot makmal sains.
q.              Memastikan bahawa semua peralatan sains, bahan kimia dan bahan biologi 
disusun dengan teratur.
r.                 Memeriksa, menyelenggara kemudahan makmal termasuk perabot, bekalan 
elektrik, air dan gas. Jika berlaku sebarang kerosakan atau kebakaran, laporkan 
perkara ini dengan segera kepada pihak sekolah.
s.              Menyemak semula dan memastikan bahan yang beracun serta berbahaya 
disimpan mengikut peraturan yang ditetapkan.
t.                  Membantu Ketua Bidang Sains dan Matematik membuat anggaran belanjawan.

4.4.3.3    Tugas-tugas Lain

a.              Menyediakan senarai barang yang diperlukan oleh guru sains dan meminta 
sebut harga dari syarikat-syarikat yang tertentu pada awal tahun (sebelum penggal persekolahan).
b.              Membantu menulis pesanan dalam borang pesanan. Semua pesanan mestilah 
dibuat melalui Pengetua / Ketua Bidang Sains dan Matematik / Ketua Panitia.
c.              Memeriksa alat-alat dan bahan-bahan pesanan supaya semua berkeadaan 
baik dan mengikut kehendak guru sains sebaik sahaja diterima daripada pembekal.
d.              Menyimpan baucer pesanan dalam fail khas.
e.              Menyediakan carta-carta, model, slaid mikroskop, CD dan alat bantu mengajar
 lain yang diperlukan untuk pengajaran sains.
f.                  Membantu mengurus buku stok / inventori.
g.              Menerima dan menyemak radas dan bahan kimia yang baru dibeli serta 
memasukkan ke stor dan mencatat dalam buku stok utama dan kad stok.
h.              Menyenaraikan radas dan bahan utama yang kurang dalam borang pesanan.
i.                   Memasang klip buaya pada dawai.
j.                   Menyediakan radas dan bahan kimia untuk pameran sains, kem sains dan 
sebagainya.
k.               Menajamkan alat-alat  pemotong.
l.                   Merekod radas rosak atau pecah semasa amali.
m.         Mencuci kit sejuk, akuarium dan tempat-tempat pemeliharaan binatang jika ada
n.              Membantu melakukan pembelian runcit bahan untuk amali.
o.              Membantu mengadakan kursus dalaman kepada kakitangan baru.
p.              Membuat catatan dalam buku kerosakan  atau pecah, kemalangan, pinjaman 
dan lain-lain yang berkaitan.
q.              Berada dalam bilik makmal atau bilik persediaan supaya dapat dihubungi oleh 
guru sains apabila pertolongan diperlukan.

4.4.4       Norma Perjawatan Pembantu Makmal di Sekolah Menengah
(diluluskan mulai tahun 2009)

Norma Perjawatan Perakuan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
Formula pengiraan kelayakan bagi :

a.              Pembantu Makmal Gred C17
Text Box: Bilangan Makmal   x   1
 
b.              Pembantu Makmal Gred C22

Sekolah Menengah (SM) yang mempunyai sekurang-kurangnya dua buah kelas 
Tingkatan Enam Sains adalah layak diwujudkan satu jawatan Pembantu Makmal 
C22. Dalam pelaksanaan KUP, akan wujud perjawatan C22 di sekolah harian biasa. 
(Rujuk Surat Siaran Jabatan Perkhidmatan Awam JPA(S)NP.134/1/Klt.19/s.k 2 (11) 
bertarikh 14 Mei 2009.

Jawatan ini termasuk dalam perkiraan formula berikut :
Text Box: Bilangan Makmal   x   1
                  

 c.              Pembantu Makmal Gred C26

Norma ini turut terpakai di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) tetapi jawatan 
Pembantu Makmal Gred C22 diganti dengan jawatan Pembantu Makmal 
gred C26
4.5               Cadangan

Pembantu Makmal yang baru dilantik wajib menghadiri kursus asas berkaitan kerja-kerja               
di makmal sains sebelum penempatan dilakukan.

 
  
Lampiran 4.1

Skop Bidang Tugas Pembantu Makmal (Gred C17)


1.      Merancang dan mengawal operasi makmal.

2.      Menyediakan dan mengendalikan bahan.

3.      Menyediakan, menyenggara dan mengendalikan peralatan.

4.      Membantu dalam urusan praktikal / eksperimen.

5.      Menguruskan pentadbiran makmal.


Senarai Tugas Pembantu Makmal (Gred C17) 

1.      Merancang dan Mengawal Operasi Makmal

(a)   Menyediakan jadual kerja (harian/bulanan/tahunan) yang akan dilaksanakan.
(b)   Menyusun keutamaan aktiviti-aktiviti pengurusan makmal/amali di makmal.
(c)   Memastikan sebarang tugas yang dijalankan mengikut prosedur yang 
mengutamakan keselamatan dan kebersihan.
(d)   Menjalankan pengagihan kerja mengikut kesesuaian makmal yang digunakan.
(e)   Menyediakan peraturan-peraturan penggunaan makmal serta papan-papan 
tanda yang perlu sebagai panduan pelajar yang menggunakan makmal.
(f)     Mengawasi penggunaan makmal oleh pelajar agar mematuhi peraturan-
peraturan ketika berada di makmal.
(g)   Memastikan kebersihan, keselamatan dan keceriaan persekitaran makmal 
(dalam dan luar) serta kesesuaian susun atur perabot di makmal.


2.      Menyediakan dan Mengendalikan Bahan

(a)   Menklasifikasikan bahan-bahan di makmal.
(b)   Menerima dan menyimpan bahan / spesimen / sampel mengikut kesesuaian. 
(Contohnya menyimpan di  tempat kering, menyimpan di tempat bersuhu rendah)
(c)   Memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan susun atur bahan diuruskan 
dengan baik dan berhati-hati.


3.      Menyediakan, Menyenggara dan Mengendalikan Peralatan

(a)   Mengklasifikasikan peralatan makmal.
(b)   Menerima dan menyimpan peralatan mengikut kesesuaian. (Contohnya 
di tempat yang tidak merbahaya dan jauh daripada sumber haba)
(c)   Menguji dan mengesahkan peralatan berfungsi dengan sempurna.
(d)   Menyediakan peralatan untuk kegunaan P&P (amali).
(e)   Memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan susun atur peralatan 
diuruskan dengan baik dan berhati-hati.
(f)     Membersih dan menyenggara peralatan sains. (Contohnya kanta pembesar, 
mikroskop)
(g)   Membaiki kerosakan kecil pada peralatan sains.


4.      Membantu dalam Urusan Praktikal / Eksperimen

(a)   Berada di makmal sains / bilik persediaan sains semasa amali berlangsung supaya dapat membantu guru / pensyarah apabila diperlukan.
(b)   Mengawasi pelajar ketika menjalankan ekperimen agar prosedur keselamatan dan kebersihan dipatuhi.
(c)   Memastikan peralatan yang digunakan mencukupi dan berkeadaan baik sebelum dan selepas digunakan.
(d)   Memastikan radas yang telah selesai digunakan dibersihkan dengan sempurna mengikut prosedur tertentu. (Contohnya membersihkan radas menggunakan air suling)
(e)   Memastikan bahan yang disediakan mencukupi dan bersesuaian dengan kehendak eksperimen sebelum sesi bermula.
(f)     Memastikan sisa bahan eksperimen dan lebihan bahan disimpan / dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan.


5.      Menguruskan Pentadbiran Makmal

(a)   Membantu pihak pentadbir menguruskan perolehan bahan / peralatan untuk kegunaan makmal.
(b)   Menguruskan inventori bahan / peralatan serta pengendalian stor mengikut prosedur.
(c)   Menguruskan pelupusan sisa bahan dengan selamat dan terkawal.
(d)   Membantu pihak pentadbir menguruskan pelupusan peeralatan yang rosak dan tidak dapat dibaiki.
(e)   Menerima dan mengumpul aduan kerosakan bahan / peralatan untuk dilaporkan kepada pihak pentadbir agar diambil tindakan.


Lampiran 4.2

Skop Bidang Tugas Pembantu Makmal (Gred C22)


1.      Menyelaras dan menyelia operasi makmal.

2.      Menyediakan dan mengendalikan bahan.

3.      Menyediakan, menyenggara dan mengendalikan peralatan.

4.      Membantu dalam urusan praktikal / eksperimen.

5.      Menguruskan pentadbiran makmal.

6.      Menjalankan urusan penyeliaan dan pemantauan berhubung hal ehwal urus tadbir makmal sains.


Senarai Tugas Pembantu Makmal (Gred C22)


1.      Menyelaras dan Menyelia Operasi Makmal

(a)   Menyelaras jadual kerja (harian/bulanan/tahunan) yang akan dilaksanakan.
(b)   Menyelaras dan menyusun keutamaan aktiviti-aktiviti pengurusan makmal / amali di makmal.
(c)   Memastikan sebarang tugas yang dijalankan mengikut prosedur yang mengutamakan keselamatan dan kebersihan.
(d)   Menyelaras dan melaksanakan pengagihan kerja mengikut kesesuaian makmal yang digunakan.
(e)   Merangka dan melaksanakan peraturan-peraturan penggunaan makmal serta papan-papan tanda yang perlu sebagai panduan pelajar yang menggunakan makmal.
(f)     Menyelia kebersihan, keselamatan dan keceriaan persekitaran (dalam dan luar makmal).

 2.      Menyediakan dan Mengendalikan Bahan

(a)   Memastikan klasifikasi bahan-bahan di makmal dilakukan dengan tersusun dan betul.
(b)   Memastikan penerimaan dan penyimpanan bahan / spesimen / sampel mengikut kesesuaian. (Contohnya menyimpan di tempat kering, menyimpan di tempat bersuhu rendah)
(c)   Memproses / menyediakan bahan keperluan makmal yang lebih kompleks dan memerlukan ketelitian (contohnya campuran tindak balas, elektrolisis) sebelum digunakan untuk P&P (amali).
(d)   Memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan susun atur bahan diuruskan dengan baik dan berhati-hati.


3.      Menyediakan, Menyenggara dan Mengendalikan Peralatan

(a)   Menyemak dan memastikan klasifikasi peralatan makmal dilakukan dengan tersusun dan betul.
(b)   Memastikan peralatan yang diterima disimpan mengikut kesesuaian. (Contohnya di tempat yang tidak merbahaya dan jauh daripada sumber haba)
(c)   Memastikan peralatan diuji untuk mengesahkan bahawa ia dapat berfungsi dengan sempurna.
(d)   Menyediakan peralatan yang lebih kompleks dan memerlukan ketelitian untuk kegunaan P&P (amali).
(e)   Memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan susun atur peralatan diuruskan dengan baik dan berhati-hati.
(f)     Memastikan peralatan sains (contohnya kanta pembesar, mikroskop) sentiasa dibersihkan dengan disenggara dengan baik dan berhati-hati.
(g)   Membaiki kerosakan kecil pada peralatan sains.


4.      Membantu dalam Urusan Praktikal / Eksperimen

(a)   Memberi khidmat nasihat dan tunjuk ajar dalam pengendalian dan urusan praktikal / eksperimen yang kompleks dan merbahaya.
(b)   Memantau pengendalian dan perjalanan amali semasa ia berlangsung supaya dapat membantu guru / pensyarah apabila diperlukan.
(c)   Memastikan urusan praktikal / eksperimen yang dilakukan sentiasa mengikut prosedur keselamatan dan kebersihan.
(d)   Memastikan lebihan bahan / sisa eksperimen / peralatan yang digunakan diuruskan mengikut prosedur sebelum dan selepas digunakan.
(e)   Memastikan bahan yang disediakan mencukupi dan bersesuaian dengan kehendak eksperimen sebelum sesi bermula.

  
5.      Menguruskan Pentadbiran Makmal

(a)   Menguruskan perolehan bahan / peralatan untuk kegunaan makmal.
(b)   Menguruskan inventori bahan / peralatan di makmal.
(c)   Menguruskan stor bahan / peralatan mengikut prosedur yang betul.
(d)   Menguruskan pelupusan sisa bahan dengan selamat dan terkawal.
(e)   Menguruskan pelupusan peralatan yang rosak dan tidak dapat dibaiki.
(f)     Mengambil tindakan susulan ke atas aduan kerosakan bahan / peralatan yang telah dilaporkan kepada pihak pentadbir.


6.      Menjalankan Urusan Penyeliaan dan Pemantauan Berhubung Hal Ehwal Urus Tadbir Makmal Sains

(a)   Menjalankan penyeliaan, semakan serta kawalan terhadap operasi makmal yang dijalankan oleh Pembantu Makmal di bawah seliaannya.
(b)   Memberi khidmat nasihat, panduan dan tunjuk ajar dalam pelbagai bidang tugas berkaitan Pembantu Makmal.
(c)   Membantu pihak pentadbir memantau, menyelia, memperakui dan mengesahkan perkhidmatan dan bekalan daripada pihak luar agar dilaksanakan dengan baik dan mengikut prosedur.
(d)   Membantu pihak pentadbir menyediakan skop dan spesifikasi kerja pembaikan / penyenggaraan di makmal apabila diperlukan.
(e)   Menyediakan laporan penambahbaikan terhadap operasi dan pengurusan makmal sekiranya diperlukan untuk perhatian dan tindakan pihak pentadbir.
(f)     Memastikan semua amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dipatuhi.
(g)   Mengganti / menyelaras pengganti bagi Pembantu Makmal yang bercuti atas kelulusan rasmi.

 Lampiran 4.3

Skop Bidang Tugas Pembantu Makmal (Gred C26)


1.      Menyelaras dan menyelia operasi makmal.

2.      Menyelia dalam urusan menyediakan dan mengendalikan bahan.

3.      Menyelia dalam urusan menyedia, menyenggara dan mengendalikan peralatan.

4.      Menyelia dan membantu dalam urusan praktikal / eksperimen.

5.      Menguruskan pentadbiran makmal.

6.      Menjalankan urusan penyeliaan dan pemantauan berhubung hal ehwal urus tadbir makmal sains.


Senarai Tugas Pembantu Makmal (Gred C22)


1.      Menyelaras dan Menyelia Operasi Makmal

(a)   Menyelaras jadual kerja (harian/bulanan/tahunan) yang akan dilaksanakan.
(b)   Menyelaras dan menyusun keutamaan aktiviti-aktiviti pengurusan makmal / amali di makmal.
(c)   Memastikan sebarang tugas yang dijalankan mengikut prosedur yang mengutamakan keselamatan dan kebersihan.
(d)   Menyelaras dan melaksanakan pengagihan kerja mengikut kesesuaian makmal yang digunakan.
(e)   Merangka dan melaksanakan peraturan-peraturan penggunaan makmal serta papan-papan tanda yang perlu sebagai panduan pelajar yang menggunakan makmal.
(f)     Menyelia kebersihan, keselamatan dan keceriaan persekitaran (dalam dan luar makmal).


2.      Menyelia dalam Urusan Menyediakan dan Mengendalikan Bahan

(a)   Menyemak dan memastikan klasifikasi bahan-bahan di makmal dilakukan dengan tersusun dan betul.
(b)   Memantau dan memastikan penerimaan dan penyimpanan bahan / spesimen / sampel mengikut kesesuaian. (Contohnya menyimpan di tempat kering, menyimpan di tempat bersuhu rendah)
(c)   Memberi khidmat nasihat / panduan / tunjuk ajar berhubung dengan urusan memproses / menyediakan bahan keperluan makmal yang lebih kompleks dan memerlukan ketelitian (contohnya campuran tindak balas, elektrolisis) sebelum digunakan untuk P&P (amali).
(d)   Memantau dan memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan susun atur bahan diuruskan dengan baik dan berhati-hati.


3.      Menyelia dalam Urusan Menyedia, Menyenggara dan Mengendalikan Peralatan

(a)   Menyemak dan memastikan klasifikasi peralatan makmal dilakukan dengan tersusun dan betul.
(b)   Memantau dan memastikan peralatan yang diterima disimpan mengikut kesesuaian. (Contohnya di tempat yang tidak merbahaya dan jauh daripada sumber haba)
(c)   Memantau dan memastikan peralatan diuji untuk mengesahkan bahawa ia dapat berfungsi dengan sempurna.
(d)   Memberi khidmat nasihat / panduan / tunjuk ajar berhubung urusan menyediakan peralatan yang lebih kompleks dan memerlukan ketelitian untuk kegunaan P&P (amali).
(e)   Memantau dan memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan susun atur peralatan diuruskan dengan baik dan berhati-hati.
(f)     Memantau dan memastikan peralatan sains (contohnya kanta pembesar, mikroskop) sentiasa dibersihkan dengan disenggara dengan baik dan berhati-hati.
(g)   Memberi khidmat nasihat / panduan / tunjuk ajar berhubung urusan membaiki kerosakan kecil pada peralatan sains.


4.      Menyelia dan Memantau dalam Urusan Praktikal / Eksperimen

(a)   Memberi khidmat nasihat dan tunjuk ajar dalam pengendalian dan urusan praktikal / eksperimen yang kompleks dan merbahaya.
(b)   Memantau pengendalian dan perjalanan amali semasa ia berlangsung supaya dapat membantu guru / pensyarah apabila diperlukan.
(c)   Memastikan urusan praktikal / eksperimen yang dilakukan sentiasa mengikut prosedur keselamatan dan kebersihan.
(d)   Memastikan lebihan bahan / sisa eksperimen / peralatan yang digunakan diuruskan mengikut prosedur sebelum dan selepas digunakan.
(e)   Memastikan bahan yang disediakan mencukupi dan bersesuaian dengan kehendak eksperimen sebelum sesi bermula.


5.      Menguruskan Pentadbiran Makmal

(a)   Menguruskan perolehan bahan / peralatan untuk kegunaan makmal.
(b)   Menguruskan inventori bahan / peralatan di makmal.
(c)   Menguruskan stor bahan / peralatan mengikut prosedur yang betul.
(d)   Menyelia urusan pelupusan sisa bahan dengan selamat dan terkawal.
(e)   Menyelia urusan pelupusan peralatan yang rosak dan tidak dapat dibaiki.
(f)     Mengambil tindakan susulan ke atas aduan kerosakan bahan / peralatan yang telah dilaporkan kepada pihak pentadbir.


6.      Menjalankan Urusan Penyeliaan dan Pemantauan Berhubung Hal Ehwal Urus Tadbir Makmal Sains

(a)   Menjalankan penyeliaan, semakan serta kawalan terhadap operasi makmal yang dijalankan oleh Pembantu Makmal di bawah seliaannya.
(b)   Memberi khidmat nasihat, panduan dan tunjuk ajar dalam pelbagai bidang tugas berkaitan Pembantu Makmal.
(c)   Membantu pihak pentadbir memantau, menyelia, memperakui dan mengesahkan perkhidmatan dan bekalan daripada pihak luar agar dilaksanakan dengan baik dan mengikut prosedur.
(d)   Membantu pihak pentadbir menyediakan skop dan spesifikasi kerja pembaikan / penyenggaraan di makmal apabila diperlukan.
(e)   Menyediakan laporan penambahbaikan terhadap operasi dan pengurusan makmal sekiranya diperlukan untuk perhatian dan tindakan pihak pentadbir.
(f)     Memantau dan memastikan semua amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dipatuhi.
(g)   Menyelaras pengganti bagi Pembantu Makmal yang bercuti atas kelulusan rasmi.

  
 
Bibliografi
 
1.    Kementerian Pelajaran Malaysia (1999). Pengurusan Dan Keselamatan  
               Makmal Sains Sekolah. Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala 
               Lumpur
 
2.     Surat Siaran Jabatan Perkhidmatan Awam JPA(S)NP.134/1/Klt.19/s.k 2 
        bertarikh 14 Mei 2009 
 
3.     Surat Siaran Jabatan Perkhidmatan Awam JPA(S)(BPO)253/2/11-6  
        Klt.27(36) bertarikh 30 Disember 2008